и
Home - начална страница
WEB ДИЗАЙН
и
и
    В плен ли сте на магията на майсторски създадените сайтове, въздействащи с цветовите си решения, динамично сменящи се изображения, музика, звук и говор? Мечтаете ли и Вие да можете да създавате мултимедийни продукти? Чувствате ли в себе си усет, възможности и още неразработен талант за това?

         НОВО!         НОВО!         НОВО! 

Концептуален уникален Web дизайн. Консултант, преподавател и дизайнер Иван Попов
 

   Компютърната графика е дял на компютърните науки, който изучава методите за цифрово синтезиране и обработка на визуално съдържание. 

   Тя обхваща няколко подобласти: 3D компютърна графика, компютърна анимация, специални ефекти (често използвани във филми и телевизия), обработка на изображения и геометрично моделиране (често използвано за инженерни и медицински цели).
   Компютърната графика се занимава със синтеза на изображения на реални или въображаеми обекти от техните компютърно-базирани модели. Обработката на изображения третира обратния процес – анализът на сцени или реконструирането на дву- и триизмерни модели от техните изображения. 3D компютърната графика (за разлика от 2D компютърна графика) е графика, която използва тримерно представяне на геометрични данни (най-често декартови), които могат да се обработват с помощта на компютърна програма. Обработката на тези данни включва извършване на различни изчисления и рендериране на двумерни изображения. 
и
   Тази професия, освен че Ви позволява да изявявате творческите си умения и талант на пазара, изисква и умения за работа в екип.
и
и
   За да рекламирате и успешно да творите трябва да можете да използвате съвременните технически средства и новите информационни продукти.

   Формата на обучение – задочна, индивидуална и дистанционна, насърчава съчетава­нето на придобиването на нови знания и умения с всекидневните ангажименти – лични и професионални.

и
    Цели на обучението
    Оформяне и създаване на различни художествени и медийни продукти.  Подготовка на  компетентни висококвалифицирани специалисти, които творят в динамичната среда на медийния и графичен дизайн.
и

и

Базови знания: 
Класически и мултимедийни компютърни архитектури
Периферия и мрежи
Програмиране на структурни и обектно-ориентирани езици, бази данни и съвременни информационни и мрежови технологии
Обща теория на изобразителното изкуство
Техники и изразни средства в изобразителното изкуство
Реклама
Композиция
Перспектива
Рисуване, цветознание и структурна комбинаторика, шрифт и графичен дизайн, рисувана анимация
и
Специализирани знания:
Компютърно създаване и обработка на изображението 
Графичен уеб дизайн и реклама
Векторна компютърна графика
Тримерна графика и анимация 
Компютърен монтаж
Презентационна и интерактивна мултимедия
WEB дизайн
Цифрова фотография
Звук
Видео редактиране и ефекти
Мултимедия
и
Компетенции:

Притежавате нужния обем от знания за основните понятия в рисуването и работата с цветовете;
Използвате основни инструменти за работа чрез компютърни програми PhotoShop, CorelDraw, InDesign
WEB дизайн: 
Познавате и прилагате всички техники за графично проектиране и представяне в програмни продукти като CorelDraw и Photoshop;
Можете да редактира растерни изображения, да прави настройка на цветовете;
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения;
Пълноценно и ефективно да използва възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
Да използвате системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;

Да използвате програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента;
Средствата и техниките за създаване и редактиране на дигитални фотоизображения.
Пълноценно и ефективно да използвате възможностите на глобалната компютърна мрежа INTERNET
и
и
Професионална реализация

   Завършилите програмата са специалисти по информационни и комуникационни технологии,  приложни програмисти, разработчици на уеб съдържание и мултимедия, графични и мултимедийни дизайнери.

    Могат да създават продукти с използването на структурно и обектно ориентирано програмиране;

    Имат умения за създаване на мултимедийни продукти за различни приложни области и за разработване на проекти с използване на компютърна графика, анимация и ефекти, както и умения за компютърно художествено проектиране и оформяне на медийни и мултимедийни среди.

и
и
и
  Copyright  ©  Иван Попов